FRAMGÅNGSBLUFFEN


Neurolingvistisk programmering, nlp. Metoden med det vetenskapligt klingande namnet hyllas av coacherna. Men forskarna kallar nlp för pseudovetenskapligt trams.

"Så roligt att du ville komma!" Ledarskapskonsulterna Anna och Christina tittar ut över de 20 personerna i lokalen. Vi är på ett seminarium om nlp, neurolingvistisk programmering. Idag ska vi i publiken få lära oss hur vi kan förbättra vårt ledarskap med hjälp av nlp. Kanske blir vi så intresserade att vi bestämmer oss för att köpa någon av de ledarskapsutbildningar som Anna och Christina erbjuder. Nlp kallas allt från bondfångeri och pseudovetenskap till universalmetod. Metoden bygger på grundantagandet att det är möjligt att kontrollera både sig själv och människor i omgivningen genom att använda olika tekniker för att påverka det undermedvetna. "Skulle du vilja skapa bättre relationer?" frågar Christina. "Skulle du vilja kunna hantera konflikter och bli effektivare i ditt ledarskap?" Ja, det vill verkligen publiken! "Det går faktiskt. Men hjälp av nlp." säger hon. "Det är en fantastisk metod! Genom nlp får du förmågan att växla mellan olika sinnestillstånd så att du kan välja det tillstånd som passar bäst för dina ändamål." Nlp skapades på 1970-talet av lingvistikforskaren John Grinder och psykologi- och matematikstudenten Richard Bandler vid University of California Santa Cruz. De båda männen försökte förstå vad det är som gör att vissa människor blir så duktiga på det de gör medan andra inte alls lyckas. Går det att knäcka koden för framgång? På den frågan svarade de två männen ja. Studera hur framgångsrika människor gör. Hur de går, tänker, pratar och rör sig. Studera det i detalj och ta efter så kommer du också att lyckas. Det område som framförallt intresserade Bandler och Grinder var psykologi och psykoterapi. Bland samtidens stora terapeuter fanns Milton Erickson som hade utvecklat den moderna hypnosen och Fritz Perls, gestaltterapin fader. En annan person Bandler och Grinder beundrade var den kända familjeterapeuten Virginia Satir. "Hur pratar hon med sina klienter, hur låter hennes röst, hur fördelar hon uppmärksamheten mellan de olika personerna i rummet eller rör vid sina klienter?" frågade de sig.

Grundidén bär på ett idealistiskt och i grunden demokratiskt budskap. Alla kan. Framgång handlar inte om medfödd talang, tur eller god intuition? Nej, framgång handlar enbart om att avtäcka strukturen i andra framgångsrika människor beteende och sedan härma dem. Modellering, kallade Balder och Grinder det.

Att läsa om nlp är att konfronteras med en mängd begrepp och termer. Metamodellering, submodaliteter och pragmagphics; vetenskapligt klingande ord som Bandler och Grinder uppfann själva eller plockade från andra discipliner och inlemmade i sitt teoribygge. Men trots att delar av terminologin hämtades från vetenskapen och att upphovspersonerna träffades i en akademisk miljö så är nlp ingen evidensbaserad psykologisk metod. För några år sedan kom boken Lekmannaterapi och coachning av professorn i religionshistoria Ann-Christine Hornborg. Här beskrivs den våg av existentiellt och andligt präglade entreprenörskap inom hälsa, personlig utveckling och ledarskap som präglat hela 2000-talet och som bara tycks öka. Tanken om att vi alla kan nå vår fulla potential och därmed uträtta underverk bara vi får de rätta verktygen är en grundläggande inom denna rörelse med starkt fokus på individuell framgång. Inspirationen kommer från så vitt skilda områden så som kvantfysik, neuroforskning och österländska religioner, men tolkningen av de olika ämnena kan i bästa fall betraktas som kreativ. Ett verkligt påtagligt kännetecken för den här typen av verksamheter är vetenskapslikheten, menar Ann-Christine Hornborg. Metoder, tekniker och bakomliggande teorier beskrivs med en vetenskapslik terminologi. Det är ett sätt att ge den egna verksamheten tyngd och trovärdighet. Hela det synsätt som nlp bygger på sammanfattas ofta i en kärnfull mening; the map is not the territory. Kartan representerar inte verkligheten. Det är en analogi som är lätt att begripa och som tycks skapa aha-upplevelser och starka insikter. Och visst låter det vackert. Varje människa ser världen utifrån sin egen horisont, baserad på en inre mental karta. Den mentala kartan är många gånger både begränsande och förvrängd. Men lyckas du utöka din mentala karta, sätta dig in i andras sätt att tänka och känna och även anpassar ditt beteende efter det, då kommer du att få kontroll både över dig själv och dina medmänniskor. Den information vi får om omvärlden når oss via våra fem sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. En grundläggande föreställning inom nlp är att alla människor har ett primärt representativt sinne varigenom de processar och lagrar huvuddelen av information de tar in. För en nlp-terapeut gäller det att ta reda på vilket som är klientens primära sinne, eftersom denna information kan användas i terapin. Det primära sinnet avslöjas genom våra ögonrörelser, hävdar nlp-anhängare. Exempelvis menar man att människor som använder sig av hörseln tenderar att titta mer i sidled än personer som förlitar sig på känseln. De titta istället ner år höger. En av de första som tog nlp till Sverige är psykologen Bo Georg Sjöberg. - Nlp är en fantastisk metod, säger han. Folk som är kritiska mot nlp är de som inte vet vad det innebär. Själv har jag botat folk med hallucinationer och tagit bort tvångshandlingar hos klienter som andra ansett obotligt sjuka. Av Bo Georg Sjöberg får jag låna en film. Här möte vi Lena som lider av en handikappande ormfobi. I en tio minuter lång session följer vi hur Bo Georg Sjöberg instruerar Lena att försöka se sig själv utifrån, som på en film. Hon spolar den inre filmen framlänges och baklänges och avslutar det hela med att föreställa sig att hon inte alls är rädd för ormar. I en senare intervju träffar vi åter Lena som berättar hur ormfobin nu är helt borta. Bo Georg Sjöberg tycker att betydelsen av forskning är överdriven. - Nlp är en praktiskt metod och principen är att man håller på tills man får det att funka, säger han. I sin bok "Det är jag som äger världen" beskriver han hur han genom samma typ av korta sessioner botar en kvinna från hennes allergier mot bland annat pollen och stenfrukter. Metoden han använder sig av kallas kort och gott allergikuren. I själva verket, får vi veta, var kvinnans allergi ett symtom på hennes förvridna självbild. Att just denna kvinna behövde flera behandlingstillfällen för att bli av med allergierna berodde på att hon till en början inte varit tillräckligt bestämd i sin önskan att bli frisk. Men gör Bo Georg Sjöberg några uppföljningar på sina patienter? Kan han vara säker på att resultaten blir bestående eller att interventionerna inte får några andra, oönskade effekter? Bo Georg Sjöberg frustar lite. – Jag vet att det funkar eftersom jag märker det på mina patienter. Får de tillbaka symtomen så kommer de väl helt enkelt tillbaka, säger han.

Men hur vetenskapligt är nlp? Oskar Henriksson är psykolog. Han arbetar med organisationspsykologi och ledarskap utifrån vetenskapligt utformade metoder. Var är det för skillnad på hans arbetssätt och nlp? – När jag läser om nlp och de tekniker de använder sig av så känner jag igen mycket. Nlp tycks exempelvis använda sig av olika tekniker för exponering, alltså att gradvis utsätta sig för jobbiga känslor eller situationer för att sakta vänja sig. Så arbetar även vi inom den etablerade psykologin och det är en väl beforskad metod. – Men, säger Oskar Henriksson, plötsligt så dyker det upp andra komponenter som snarare verkar bygga på rena antaganden, exempelvis som att vi har ett undermedvetet som inte förstår ordet nej. Vetenskapliga fakta och rena fantasier presenteras på samma sätt. Oskar Henriksson använder sig enbart av vetenskapligt underbyggda metoder som Acceptance and Commitment Training (ACT) och Organizational Behavior Management. Teknikerna fungerar och resultaten går att mäta. – För att veta om en intervention fungerar så måste vi först veta att alla komponenterna i behandlingen är vetenskapligt relevanta. Med experimentella studier kan vi testa varje enskild komponent. Men sätter vi ihop dem till ett behandlingspaket så måste vi ju också testa att de fungerar tillsammans och det måste också studeras vetenskapligt för att en metod ska kunna kallas evidesbaserad, säger han. De som sysslar med nlp, både inom organisationsutveckling och som terapeutisk metod hävdar att det funkar och att nlp i många fall både är effektivare och bättre än konventionella metoder. Men om det dessutom finns likheter mellan nlp och den etablerade psykologins metoder, varför kallar man nlp för pseudovetenskap då? Teorin om att vi kan omprogrammera våra hjärnor hämtar sin inspiration från beteendeterapin och den klassiska betingningen, den om Pavlos hundar. Det har gjorts åtskilliga försök till vetenskaplig utvärdering av nlp. På 1990-talet arbetade forskare vid ett amerikanskt universitet med att sätta upp riktlinjer för hur forskning på nlp skulle bedrivas så att studier skulle gå att jämföra med varandra, men av okända skäl övergavs projektet. Den övervägande delen av de studier som finns idag håller en mycket låg vetenskaplig kvalitet. Men det har genomförts ett flertal metastudier på nlp. Det betyder att forskare går igenom den samlade kunskapsmassan och utvärderar den. I en metastudie från 1988 kunde forskarna inte hitta några belägg för att teorin om primära representativa sinnen stämmer med verkligheten eller att olika sinnen representeras av olika mönster på ögonrörelserna. År 2010 genomfördes en annan metastudie under ledning av psykologen och forskaren Tomasz Witkowski där man gick alla kvantitativa och kvalitativa studier av nlp. Många av studierna saknade både kontrollgrupper och andra väsentliga moment som gör dem vetenskapligt valida. Varken denna eller någon av de tidigare metastudierna har kunnat hitta några belägg för att de teorier nlp bygger på eller att de tekniker som används fungerar. Pseudovetenskapligt skräp kallar Tomasz Witkowski nlp för. Han konstaterar att på ett neurovetenskapligt plan innehåller nlp ingen som helst substans och namnet till trots så finns det ingen koppling varken till akademisk lingvistik eller programmering. Hade nlp fungerat så som förespråkarna framhärdar så hade det fullkomligt revolutionerat både neurovetenskapen och kognitionspsykologin. Tomas Furmark som är professor i klinisk psykologi vid Uppsala universitet håller med. – Vad gäller grundläggande känslor så kanske man kan säga något om hur det påverkar kroppsspråket, men när det handlar om komplexa fenomen går det inte att dra några generella slutsatser av människors ögonrörelser, säger han. Han är kritisk till att nlp används av legitimerade psykologer och psykoterapeuter. – Som verksam inom akademin så bör man söka sig till evidensbaserade behandlingar. Innan man visat att det fungerar så finns det inga skäl att rekommendera. Depression, exempelvis kan vara en livshotande sjukdom, och det är viktigt att den behandlas på rätt sätt. Men om nlp uppstod ur ett intresse för psykoterapi så har det via självhjälp och personlig utveckling kommit att plockas upp av coacher och ledarskapsutvecklare. Ett verktyg för den som vill höja sin prestation på arbetet eller bli allmänt framgångsrik. Några siffror på hur mycket pengar nlp-realterade verksamheter omsätter finns inte, men enligt källor så har nlp har används av och organisationer som Mc Donalds, NASA och IBM. Vari bottnar intresset för den här typen av pseudovetenskapliga men ändå strukturerade modeller för personlig utveckling? – Jag menar att det beror på att vi befinner oss i en omvandlingsprocess, säger Mats Tyrsdrup som forskar om ledarskap på Handelshögskolan i Stockholm.

Historiskt kan vi se hur perioder av fundamental samhällsomvandling också präglas av ett antal andra enomen. Bland annat kan vi se att ohälsan ökar, liksom konsumtionen av alkohol. Diskussionerna om etik blir allt mer högljudda. Intresset för ledarskap ökar liksom tendensen att föra fram en viss typ av debattörer och agitatorer. – Allt detta ser vi just nu, samtidigt som vi är på väg ut ur den industriella ekonomin och in i den digitala, säger Mats Trysdrup. Samhällsomvandlingen föder en marknad för den typen av metoder som nlp representerar. I den nya digitala ekonomin läggs allt större del av ansvaret på oss själva. – De strukturella förändringarna på arbetsmarknaden gör att vi upplever att ledarskap blir allt viktigare. Dessutom blir personlig och individuell utveckling angeläget när konkurrensen mellan människor ökar. Sådant gör också att intresset för fenomen som nlp ökar. Mats Tyrsdrup menar att tron på förnuft, beprövad erfarenhet och rimlighet förlorar mark till förmån för en övertro på modeller. – Den instabilitet som samhällsomvandlingen innebär gör att vi söker auktoriteter som kan förklara för oss hur världen och vi själva fungerar. I de första skrifter som Baldner och Grinder gav ut på 1970-talet är de ganska modesta. Vi tror inte at vi har hittat den enda "rätta" synsättet, skriver de. Men det är ett sätt och vi tror att det funkar. Men i takt med att rörelsen växer så stiger också självförtroendet hos utövarna. Nlp går inte att utvärdera eftersom det inte är en vetenskap, det är en konstform, hävdar Bandler skrytsamt i senare sammanhang. Numer lanseras nlp som en metod som funkar för eller mot det mesta. Förutom att bota fobier och allergier funkar det mot bulimi, schizofreni och ångest. Det gör oss till bättre ledare och kommunikatörer. Dessutom är det en populär underhållningsmetod. Då handlar det om manipulation och mindbending. Här används bland annat tekniker som priming. Illusionisten planterar saker i publikens minne utan att den är medveten om det. Detta ska leda tankarna i en viss riktning och skapar då en känsla av att illusionisten kan läsa vad publiken tänker. På 1980-talet splittrades nlp-rörelsen av de rättstvister som uppstod då Bandler och Grinder processade om rättigheten till namnet neuro lingvistic programming. Efter flera stämningar ingick de en förlikning och idag är nlp inget varumärke. Det finns en mängd organisationer, nationella och internationella som har olika cetrifieringssystem för utövare, men i praktiken kan vem som helst kalla sig nlp practitioner. Christina och Anna har jobbat med ledarskap i decennier och är båda certifierade hos en internationell organisation. De är noga att påpeka att de jobbar med ledarskap och aldrig skulle arbeta med människor som inte mår bra eller bedriva terapi. De använder konsekvent du istället för ni, trots att vi är så många. Det känns konstruerat. Som att prata med en telefonförsäljare. De ställer hela tiden frågor med till synes självklara svar. "Skulle det vara intressant för dig att bli en gladare och lyckligare människa." Vi får göra lite övningar. Testa hur det kan gå till att ändra sitt sinnestillstånd genom att ändra kroppshållnig och öva oss på att förstå hur andra tänker. Då uppmanas vi att ställa oss upp och tänka på en specifik händelse. Sedan ska vi byta plats i rummet och försöka se oss själva utifrån i samma situation. Lite som Bo Georg Sjöberg gör när han botar fobier. Annas och Christinas kurser är mycket populära. De är noggranna med att utvärdera och efter varje kurs får deltagarna sätta betyg. Snittet är högt. Omkring 9 på en tiogradig skala. De säger att nlp är den snabbats växande metoden för kommunikation och förändring i hela världen. Men det är fortfarande ganska olkart. Hur avgränsas egentligen nlp? Genom modellering kan du bygga matematiska algoritmer som kan översättas till beteende som sedan kan läras in, hävdar en självförhärligande och skrytsam Bandler i en intervju från 2013 på Youtube. Men hjälp av algoritmerna går det även att kalkylera vad dessa framgångsrika personer skulle göra i situationer som aldrig inträffat, hävdar han. Allt går att räkna ut. "Nlp finns överallt," säger Bandler. "Jag studerar hur människor gör när de säljer. De kanske inte kallar det nlp, men det är nlp. Inom psykologin använder de också nlp, även om de inte kallar det så."

Men om alla säljare sysslar med nlp och alla psykologer sysslar med nlp utan att veta om det, om nlp finns överallt i samhället; vad exakt är då nlp? Allt, tycks Bandler mena. Det är inga dåliga anspråk. Klart att det är stort.

Sök efter taggar
Följ oss
  • Twitter Social Ikon
  • Facebook Social Icon